Fundusze europejskie dla ochrony środowiska

eko

fundusze_europejskie_dla_ochrony_srodowiska.jpg

Wraz z końcem 2013 roku zakończy się etap wykorzystania funduszy europejskich przeznaczonych na ochronę środowiska. Rozpoczął się on w roku 2007, a kolejne dotacje zostaną przyznane w 2014 roku. W związku z tym Polska otrzymała ponad 36 miliardów euro. Znaczna część pochodzi ze środków UE, zaś pozostała z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ciągu tych pięciu lat, nadrzędny cel przyznano Programowi „Infrastruktura i Środowisko”. Pierwszy priorytet dotyczy gospodarki wodno-ściekowej. Opiera się na modernizacji kanalizacji i oczyszczalni ściekowej. Skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorstw zajmujących się tą branżą. Kolejny priorytet związany jest z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi.

Działania będą polegać na budowie składowisk, wzmożonym recyklingu oraz polepszeniu stanu obszarów zdegradowanych. Trzeci priorytet polega na odpowiednim zarządzaniu zasobami i przeciwdziałaniu zagrożeniom środowiska. Chodzi o przygotowanie skutecznych planów w przypadku awarii czy powodzi oraz monitoring stanu wód, powietrza i poziomu hałasu. Czwarty priorytet dotyczy przedsiębiorstw, a konkretnie wymogów dotyczących ochrony środowiska, które muszą zostać spełnione. Zalicza się tu m.in. ograniczenie liczby odpadów, ich recykling i wykorzystanie materiałów pochodzących ze źródeł odnawialnych. Ostatni priorytet związany jest z ochroną przyrody i kształtowaniem postaw ekologicznych. Chodzi o zwiększenie liczby projektów szkoleniowych i programów edukacyjnych.

Unia Europejska oczywiście dokładnie kontroluje to w jaki sposób fundusze są wykorzystywane i czy nie dochodzi do żadnych nadużyć.

księgowa poznań biuro rachunkowe warszawa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Next Post

Bydło ratuje zieleń w Afryce

Jednym z największych zagrożeń dla środowiska w dzisiejszych czasach jest pustynnienie. Dla wielu czytelników informacja ta może być zaskoczeniem. Na co dzień w mediach słyszymy raczej ogólne informacje o ociepleniu klimatu, podnoszeniu się poziomu wód, zanieczyszczeniu zbiorników wodnych czy wycince lasów. Tymczasem coraz większe obszary naszej planety zamieniają się w […]